خانه / علمی و دانشگاهی / تاثیر دوران کودکی جلاجل دردهای عضلانی بزرگسالی/سریع نسبت به مقصد شیوه قعود دانايي‌آموزان جلاجل کلاس نيكويي كردن

تاثیر دوران کودکی جلاجل دردهای عضلانی بزرگسالی/سریع نسبت به مقصد شیوه قعود دانايي‌آموزان جلاجل کلاس نيكويي كردن

[ad_1]

کیفیت قعود، یکی كره زمين عوامل مؤثر جلاجل ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی محسوب انجام خواهد شد. پژوهشگران دانشگاهی، این فهمید را جلاجل دانايي آموزان ابتدایی بررسی کرده و لزوم توجه زیادتر به مقصد آن را باروح تأکید آرامش طلب داده‌بضع.

به مقصد شرح احوال ایسنا، قرارگیری جلاجل کیفیت‌های نامناسب جلاجل دوران کودکی اخبار واحد وزن معادل و معنی‌داری توسط خطرساز ابتلا به مقصد کمردرد جلاجل بزرگسالی دارد. دنیای یک کودک را كاشانه، مدرسه و جامعه حوالی آن تشکیل می‌دهد. این مکان‌ها باید ازنظر کیفیت ایمنی و صحه درخور اطفال باشند. تعدادی رسیدن به مقصد این تيرخور، باید عوامل مؤثر جلاجل این زمینه که باعث تمرکز زیادتر و مرغوبيت دانايي‌آموزان به مقصد نيكويي كردن و معلم می‌شوند، مثل روشنایی، حرارت، يخبندان، سروصدا، کیفیت میز و نیمکت‌ها، ابعاد صندلی‌ها، نحوه قعود، باروح توجه اولیا و مدیران آموزشگاهها آرامش طلب بگیرند.

به مقصد تبیین محققان، قرارگیری جلاجل یک کیفیت بدنی نامناسب تعدادی اختصاصی‌زمان طولانی خير‌مهجور باعث ایجاد اختلالات اسکلتی، عضلانی و فشارهای نابجای مکانیکی شده، بلکه اثرات منفی فیزیولوژیکی ازجمله گردش نامناسب آب خون، کاهش عاطل راحتی و مشکلات روانی را به مقصد هم مقام هم پياله دارد که این عوامل می‌توانند ثمار روی کیفیت سلامتی، تعاملات اجتماعی، تباني توسط همسالان، صحه سيركننده، غیبت مدرسه، شایستگی تحصیلی و شرکت جلاجل فعالیت‌های فیزیکی اثرگذار باشند. باآنكه شیوع وجع اسکلتی – عضلانی توسط افزایش صحنه افزایش می‌یابد و مبنا زیادی كره زمين مهتر‌سالان دستخوش این عارضه هستند، بااین‌صور، اولین زمان سرخرگ این دردها جلاجل دوران نوجوانی و کودکی شرح احوال شده باریک.

به مقصد‌منظور بررسی مرغوبيت این فهمید بااستعداد، محققینی كره زمين دانشگاه شهرستان بیرجند به مقصد اعمال پژوهشی ردوبدل كردن ورزیده‌بضع که جلاجل آن کیفیت قعود کودکان ابتدایی جلاجل کلاس‌های نيكويي كردن و تباني آن توسط وجع اندام فوقانی به مقصد‌خصوصی خلف وعده و گردن باروح بررسی آرامش طلب گرفته باریک.

جلاجل این تحقیق توصیفی، تعدادی كره زمين دانايي آموزان پس نشيني زیرساخت ابتدایی شهر شهرستان بیرجند جلاجل دامنه سنی ۹ برخودهموار كردن ۱۳ مشارکت داشته‌بضع.

محققین، تعدادی جمهور‌آوری دانسته ها، پشت بام كره زمين ادراك پذير كردن مجوزهای مربوطه، دوربین‌هایی را تعدادی تصویربرداری كره زمين نحوه قعود دانايي آموزان فوق‌الذکر مونس کردند برخودهموار كردن روال پيوسته كاري به مقصد قعود آن‌ها را ارزیابی کنند. عاريت، به مقصد‌منظور ارزیابی مقیاس وجع دانايي‌آموزان، كره زمين یک پرسش‌نامه استاندارد كاربرد شد.

به موجب نتایج به مقصد‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن كره زمين این مطالعه، هرچه شهر زاویه خنب كشته شدن گردن و ایضاً دوراني گردن جلاجل دانايي آموزان، زیادتر باشد، مقیاس جلي وجع اسکلتی-عضلانی گردن جلاجل آن‌ها زیادتر باریک.

بنابر این نتایج، توسط توجه به مقصد این‌که شیوع وجع گردن جلاجل بین دانايي آموزان، ۳۸ درصد و میانگین شهر زاویه خنب كشته شدن گردن ۳۱ درجه صفت بويناك، به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این کیفیت، یعنی خنب كشته شدن گردن به مقصد روبروي هم قرار گرفتن هنگام قعود جلاجل کلاس نيكويي كردن، یکی كره زمين کیفیت‌های خطرناک و آسیب‌زا تعدادی این‌نوع بيگانگان به مقصد‌نمره ‌آید.

آن‌نوع که دکتر سعید ایل‌بیگی، دانشیار رديف نظامي بیومکانیک ورزشی دانشگاه شهرستان بیرجند و همکارانش جلاجل این مطالعه می‌گویند: «به موجب یافته‌های مطالعه ما، به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که کیفیت نامناسب بدن جلاجل هنگام قعود كشيده شده به مقصد ناراحتی‌های عضلانی اسکلتی زیادتر جلاجل دانايي‌آموزان شده که این امر به مقصد دلیل کیفیت‌های حرکتی و کیفیت بدنی بيگانگان باریک و گذشت زمان باعث انجام خواهد شد که این کیفیت‌های اتخاذی، به مقصد‌صفت منسوب به طوس دائم جلاجل فرد مابقي و ساختارگرايي بدنی فرد را فروسو تأثیر آرامش طلب دهد».

آن‌ها می‌افزایند: «زمانی که كله دار به مقصد‌لفظ گرز بالای كول‌ها آرامش طلب می‌گیرد، تاثير گيرايي روی ماهیچه‌های گردن ناچیز خواهد صفت بويناك. ولی زمانی که كله دار به مقصد سمت روبروي هم قرار گرفتن، طرفین یا پشت سر حرکت کند به مقصد‌طوری‌که به مقصد‌لفظ متمرکز و متعادل بالای كول آرامش طلب نگرفته باشد، نیروی گيرايي و وزن كله دار موجب می‌شوند كله دار به مقصد سمت پایین کشیده شود و ماهیچه‌های جهات آن به مقصد‌نكراء برانگیخته شوند برخودهموار كردن بتوانند گردن را حمایت کنند».

توسط توجه به مقصد نتایج فوق که جلاجل شکل مقاله‌ای علمی پژوهشی جلاجل مجله «ارگونومی» غيرمشدد به مقصد تين ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی کشورایران منتشر شده‌بضع، کیفیت‌های به دست آوردن قعود دانايي‌آموزان جلاجل کلاس نيكويي كردن و جلاجل حالت‌های مختلف اذن، صفت قرائت شده و به رشته تحرير درآوردن كتاب، موجب به مقصد صور انرژي يافتن وجع اسکلتی- عضلانی جلاجل پذیرایی کمر و گردن، به مقصد‌خصوصی وجع کمر جلاجل بین دانايي‌آموزان انجام خواهد شد که ممکن باریک جلاجل لفظ گروهي توجه، جلاجل طولانی‌اختصاصی توسط عالم ها جاي دنج‌ناپذیر و مشکلات جانبی متعددی جلاجل جرز فقرات هم مقام هم پياله شوند.

این یافته‌ها، لزوم توجه همه‌جانبه مسئولین امر و متولیان آموزشگاهها را جلاجل آموزش و اتخاذ تدابیری که به مقصد پیشگیری كره زمين چنین موضوعی بینجامد، اثر داغ می‌دهند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *